ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලාව

 රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලාව සඳහා පුහුණු උපදේශකවරුන් තෝරා පත් කර ගැනීම

*  පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා භාෂා ප්‍රවීනතාවය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි භාෂා පාඨමාලාව 2016 ජනවාරි මස සිට වක්වැල්ල කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේ පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

* මෙම පාඨමාලාවේ කාලය මාස 12ක් වන අතර සතියකට පැය 03බැගින් දේශන පැවැත්වේ.

* මේ සඳහා සුදුසුකම් ලත් පුහුණු උපදේශකවරු තෝරා ගැනීමට අදහස් කර ඇති අතර ඒ සඳහා ඔවුන්ගේ අයදුම්පත් කැඳවීමට බලාපොරොත්තු වේ. ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය අනූව සම්පත්දායක දීමනා පහත පරිදි ය.

 1. විෂය පිලිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක විශේෂ පන්තියේ නිලධාරියෙකු හෝ ආචාර්ය උපාධි සහිත විෂය පිලිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත සම්පත්දායකයකු සඳහා සියළුම පුහුණුලාභී කණ්ඩායම් සඳහා පැයකට රු 1000 ක් පමණ.
 2. විෂය පිලිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක 1 පන්තියේ නිලධාරියෙකු හෝ පශ්චාත් උපාධි සහිත වෘත්තීය වේදීන් සඳහා සියළුම පුහුණුලාභී කණ්ඩායම් සඳහා පැයකට රු 900 ක් පමණ.
 3. විෂය පිලිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක 11 පන්තියේ නිලධාරියකු හෝ පශ්චාත් උපාධි හෝ උපාධි සුදුසුකම් සහිත සම්පත්දායකයින් සඳහා සියළුම පුහුණුලාභී කණ්ඩායම් සඳහා පැයකට රු 800 ක් පමණ.
 4. විෂය පිලිබඳ විශේෂඥතාවයක් සහිත දීප ව්‍යාප්ත සේවාවක 111 පන්තියේ නිලධාරියකු හෝ උපාධි සුදුසුකම් සහිත සම මට්ටමේ වෘත්තියවේදීන් සඳහා සියළුම පුහුණුලාභී කණ්ඩායම් සඳහා පැයකට රු 700 ක් පමණ.
 5. ඉහත කණ්ඩායම්වලට අයත් නොවන අදාල විෂය පිලිබඳ පළපුරුද්ද හා විශේෂඥතාවයක් සහිත සම්පත්දායකයින් සඳහා සියළුම පුහුණුලාභී කණ්ඩායම් සඳහා පැයකට රු 500 ක් පමණ.

*  මේ අනූව මේ සමඟ ඇති උපදේශකවරුන් තෝරා ගැනීමේ අයදුම්පත සම්පූර්ණ කර 2016.01.15 දිනය පෙර වක්වැල්ල කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයට එවන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර තම සුදුසුකම් සනාථ කිරීම සඳහා  සම්මුඛ පරීක්ෂයේදී සියලු සහතික වල මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කල යුතු බවද කාරුණිකව දන්වමි.

*  සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී තෝරා ගනු ලබන උපදේශකවරුන්ගේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා තෝරාගැනීමෙන් පසු ඔවුන් ආයතනය සමඟ ගිවිසුමකට එලඹීම අවශ්‍ය වන බවද වැඩිදුරටත් දන්වමි.

Course Content

 •  English For General Communication Skills
 •  Professional Writing Skills
 •  Grammar For Effective Communication
 •  Listening & Pronunciation Skills
 •  Creative Writing Skills

උපදේශකවරුන් තෝරා ගැනීමේ අයදුම්පත

English  Course – 2016

 1. Name With Initials ( Mr./Ms.) :-  …………………………………………………………………………..
 2. Name In Full                                 :-  …………………………………………………………………………..
 3. National Identity Card No         :-  ………………………………………
 4. Designation                                   :-  ………………………………………
 5. Official Address                            :-  ………………………………………………………………………….
 6. Private Address                            :-  ………………………………………………………………………….
 7. E-mail Address                            :- …………………………………………………………………………..
 8. Contact No             Official         :- …………………………………….

Private        :-  …………………………………….

 1. Educational Qualification         :-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Professional qualification          :-  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Experience         :-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

I certify that the particulars given by me in this application are true and correct

 

Date    ………………………………                                                                         signature ………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>