පරිගණක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

ආයතනවල එදිනෙදා රාජකාරී කටයුතු කාර්යක්ෂම ව, විධිමත් ව හා කඩිනමින් ඉටුකිරීමට පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදනය සහ එම වැඩසටහන් එදිනෙදා කාර්යාලයීය කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම දැඩි අවශ්‍යතාවයක් ව පවතින බව කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය මගින් හඳුනාගෙන ඇත.
එම අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගැනීම සඳහා අප ආයතනය මගින් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කර ඇත. පාඨමාලා කාලය මාස 06 කි.පැය 180කි.ඉරිදා දිනවල උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා පාඨමාලාව පැවැත්වේ.
පාඨමාලාව 2014 නොවැම්බර් 02 සවස 4.00 ආරම්භ වේ.
ඒ සඳහා ඔබ ආයතනයේ පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදනය පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන නිලධාරීන්ට ද අයැදුම් කළ හැකි ය. පරිගණක පහසුකම් ,මුද්‍රිත නිබන්ධන සහ අනෙකුත් සියළු පහසුකම් සැපයීම සඳහා එක් පුහුණුලාභියකු වෙනුවෙන් විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන අතර රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස එම පිරිවැය කොටසක් දරාගනිමින් එක් අයකු සඳහා සම්පූර්ණ පාඨමාලා ගාස්තුව ලෙස රු. 25000.00 ක් අයකෙරේ.

Comments are closed