අප ආයතනයෙන් පවත්වනු ලබන පුහුණු පාඨමාලා

අනු අංකය
පුහුණු පාඨමාලාවේ නම
අන්තර්ගතය
1Cigas
2Payroll
3මුලික පරිගණක පුහුණුව
4Internet & Email
5ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය
6වැටුප් පරිවර්තන
7භාණ්ඩ සමීක්ෂණය හා ගබඩාකරණය
8ධනාත්මක ආකල්ප
9සන්නිවේදන කුසලතා
10නායකත්ව හැකියා වර්ධනය
11රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණ
12පෞද්ගලික ලිපිගොනුකරණය
13ලිපිගොනු කළමනාකරණ
14ඵලදායිත ශිල්ප ක්‍රම
15මුලික විමර්ශන
16විධිමත් විනය පරීක්ෂණ
17විගණන විමසුම සඳහා පිළිතුරු සැපයීම
18විශ්‍රාම වැටුප්
19බලශක්ති සුරැකීම
20ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ
21පරිගණක දෘඪාංග
22ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම.
23අපදා කළමනාකරණ
24ප්‍රථමාධාර
25ඉඩම් කළමනාකරණ
26පුස්තකාල සංවර්ධනය
27කාල කළමනාකරණ
28ආතති කළමනාකරණ
29ගැටුම් කළමනාකරණ
30දුග්ගැනවිලි නිරාකරණය
31ආයතන හා මූල්‍ය පරිපාලනය පිලිබඳ රියදුරු කාර්යසාධනය ඉහල නැංවීම.
32Auto Cad
33සේවාරම්භක පුහුණුව(සංවර්ධන නිලධාරීන්)
34සේවාරම්භක පුහුණුව(කළමනාකරණ සහකාර)
35සේවාරම්භක පුහුණුව(කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය)
36කාර්යාල විදුලි උපකරණ නඩත්තුව
37වාහන නඩත්තු කිරීම
38වියදම් ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය
39ග්‍රාමීය ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය
40කාර්යාල ක්‍රම හා කළමනාකරණ
41කඩඉම් විභාග සඳහා ආයතන සංග්‍රහය හා මුදල් රෙගුලාසි
42අන්තර් ජාතික ප්‍රමිතිකරණය
43නවීන සන්නිවේදන ක්‍රම ශිල්ප
44තොරතුරු කළමනාකරණය හා ක්‍රම ශිල්ප
45සංයුක්ත සැලසුම්කරණය.
46ගෝලීය සංවර්ධනය හා නව ආර්ථික ප්‍රවණතා
47පරිපාලනය සඳහා නිතිය.
48රාජ්‍ය ඉඩම් කළමනාකරණ

Comments are closed