නේවාසිකාගාර පහසුකම්

නේවාසික ගාස්තු :

නේවාසිකාගාරය 01 :
කාමර අංක කාමර වර්ගය කාමර සංඛ්‍යාව කාමරයක නේවාසික විය හැකි සංඛ්‍යාව නේවාසික විය හැකි මුළු සංඛ්‍යාව ගාස්තුව (රු)
01-06

10 – 19

ද්විත්ව

ද්විත්ව

06

10

02

02

12

20

1000/-(කාමරයට)

350/- (එක් අයකුට)

 

 

07 -08 පොදු කාමර

02

10

20

300/- (එක් අයකුට)
නේවාසිකාගාරය 02 :
05 -12 ද්විත්ව කාමර

08

02

16

1000/- (කාමරයට)
01 – 04 AC ද්විත්ව කාමර

04

02

08

1500/- (කාමරයට)

 

නේවාසික වීම් සඳහා පරිපාලන ගාස්තු :

  • රාත්‍රී සේවා වෙනුවෙන් දිනකට පරිපාලන ගාස්තුව (මුළු කණ්ඩායම සඳහා) රු.600/-
  • නේවාසික වන්නන් පසු දින උදෑසන 10.00 ට ප්‍රථම තම කාමර අදාළ පරිදි නැවත භාර දිය යුතුය. එසේ නැතිනම් එදින සවස 4.00 දක්වා දිනක නේවාසික ගාස්තුවෙන් අඩක අධි භාරයක් ද සවස 4.00 න් පසුවත් නැවත කාමර භාර දීමට අපොහොසත් වුවහොත් තවත් දිනක් සඳහා ද ගාස්තු අය කරනු ලැබේ.

ආහාර පාන :

  • මෙනුපත් වල (1 හා 2) සඳහන් ආහාර පාන වර්ග වලින් අදාළ පරිදි ආහාර ඇනවුම් කළ හැකි අතර එම මිල ගණන් වලට අමතරව 17% ක සේවා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.

මෙනු 1

මෙනු 2

  • මීට අමතරව මල්ටි මීඩියා, ප්‍රො‍ජෙක්ටරය, ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර, පරිගණක, ‍ෆොටෝ කොපි වැනි පහසුකම් ද මුදල් ගෙවා  ලබා ගත හැක.

වැදගත් :

  • ඉහත සඳහන් කර ඇති පහසුකම් අප සතු වන අතර අධ්‍යක්ෂ නමට ලිපියක් එවීම මගින් හෝ ෆැක්ස්  පතක් එවීම මගින් වෙන් කිරීම් කටයුතු සිදු කර ගත හැකිය.
  • වැඩසටහන් පැවැත්වෙන දිනට පෙපර අදාළ වැය ඇස්තමේන්තුවෙන් 50% ගෙවා වෙන් කිරීම් තහවුරු කළ යුතුය.
  • වැඩමුළුව පැවැත්වෙන දිනට දින දෙකකට ප්‍රථම නැවත දුරකථනයෙන් දැනුම් දීම කළ යුතුය.
  • වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධීකාරක වරයෙක් පත් කළ යුතු අතර කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය සමඟ කරන සියළුම ගනුදෙනු කිරීම් ඔහු හරහා සිදු කළ යුතුය.

ශාලා සහ නේවාසිකාගාර වෙන් කිරීම්

දුරකථන        091 2246713/091 4944190

ෆැක්ස්  091 2246713

ඉ මේල් mdtisp@hotmail.com

 චෙක්පත් මගින් මුදල් ගෙවීම

ගාල්ල කොටුව ලංකා බැංකුව
ප්‍රධාන ලේකම් දකුණු පලාත

ගිණුම් අංක 1587521

 

Comments are closed