ශාලා පහසුකම්

දේශන ශාලා ගාස්තු :

ශාලා අංකය ශාලාව ඇතුලත් කළ හැකි සංඛ්‍යාව       ගාස්තුව (රු) ගාස්තුව (රු) -පැය 4කට අඩු කාලයක් සඳහා
H – 1 ප්‍රධාන ශාලාව(වායු සමීකරණ සහිතව )

100

12000/-

6000/-

H – 1 ප්‍රධාන ශාලාව(වායු සමීකරණ රහිතව )

100

4000/-

2000/-

H – 4 පරිගණක ශාලාව

25

3500/-

1750/-

H – 5 දේශන ශාලාව

150

4000/-

2000/-

H – 6 දේශන ශාලාව(වායු සමීකරණ සහිත)

40

5000/-

2500/-

H – 7 දේශන ශාලාව(වායු සමීකරණ සහිත)

45

5000/-

2500/-

H – 8 දේශන ශාලාව

45

2500/-

1250/-

 

මෙම ශාලා ගාස්තුව පැය 8ක් සඳහා පමණි. ඊට අමතරව ශාලාව භාවිතා කරන සෑම පැයකටම ශාලා ගාස්තුවෙන්  1/10 ක මුදලක් අය කරනු ලැ‍බේ.

Comments are closed