අප අමතන්න

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනය – දකුණු පළාත

වක්වැල්ල,

ගාල්ල.

දුරකථන – කාර්යාලය – 091 2246713/091 4944190

පුහුණු අංශය-091 3907135/091 4944021

ෆැක්ස්  091 2246713

ඉ මේල් mdtisp@hotmail.com

Comments are closed