දුරස්ථ පුහුණු

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය මගින් පවත්වනු ලබන පහත පුහුණු වැඩසටහන් ඒ හා සමගාමීව වීඩියෝ කන්ෆරන්ස් තාක්ෂණය ඔස්සේ වක්වැල්ල කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ආයතනයේදී ද පැවැත්වේ.ඒ සඳහා ඔබටද අයැදුම් කළ හැකිය.

[table “8” not found /]

Comments are closed