මෙම වෙබ් ලිපිනය යාවත්කාලීන කිරීම අත්හිටුවා ඇති අතර අප ආයතනයේ නව වෙබ් ලිපිනය www.mdtisp.lk වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබට සිදුවූ අපහසුතාවය පිළිබඳ අපගේ බලවත් කනගාටුව…..